ویسکوزیته

ویسکوزیته(گرانروی) چیست؟

در یک سیال جاری (در حال حرکت)، که لایه‌های مختلف آن نسبت به یکدیگر جابجا می‌شوند، به‌مقدار مقاومت لایه‌های سیال در برابر لغزش روی همویسکوزیته یا گرانروی سیال می‌گویند که واحد آن در دستگاه CGS ، پواز(P) و در SI پاسکال ثانیه Pa.s میباشد. ویسکوزیته به دو نوع دینامیک و استاتیک تقسیم میگردد.

واحد تبدیل یکاها:

۱P=0.100 kg.m-1.s-1=1g.cm-1.s-1

۱Pa.s=1kg.m-1.s-1=10P

ویسکومتر(ویسکوزیمتر) چیست؟
ویسکومتر(ویسکوزیمتر)  دستگاهی برای اندازه گیری میزان ویسکوزیته مایعات است. معمولا ویسکومترها به دو روش مختلف کار می کنند:
۱- مایع ویسکوز ساکن است و ابزار اندازه گیری ویسکوزیته در داخل آن حرکت می کند ۲- ابزار اندازه گیری ویسکوزیته ساکن بوده و مایعویسکوز حرکت می کند.

نیروی کششی که سبب ایجاد حرکت نسبی سیال نسبت به سطح می شود یکی از عواملی است که برای اندازه گیری ویسکوزیته به کار گرفته می شود برای این منظور  عدد رینولدز باید به حدی کوچک باشد که بتوان جریان را آرام فرض نمود.

برای موادی که ویسکوزیته آنها با جریان یافتن تغییر می کند از ویسکومتر ویژه ای به نام رئومتر استفاده می گردد.

لازم به ذکر است جهت کالیبراسیون ویسکومترها(ویسکوزیمترها) از ویسکوزیته آب در دمای ۲۰ درجه سلسیوس استفاده می شود که مقدار آن mPa.s 1.002 است.