بایگانی برچسب برای: AES-75

اتوکلاو رایپا AES-75

اتوکلاو رایپا AES-75 اتوکلاو دستگاهی است برای  استریل کردن ابز…