بایگانی برچسب برای: AES-50

اتوکلاو رایپا AES-50

اتوکلاو رایپا AES-50 اتوکلاو دستگاهی است برای  استریل کردن ابز…