بایگانی برچسب برای: AES-28

اتوکلاو رایپا AES-28

اتوکلاو رایپا AES-28 اتوکلاو دستگاهی است برای  استریل کردن ابز…