بایگانی برچسب برای: AES-150

اتوکلاو رایپا AES-150

اتوکلاو رایپا AES-150 اتوکلاو دستگاهی است برای  استریل کردن ابز…