مطالب توسط دقیق تجهیز آریو

ویسکومتر (ویسکوزیمتر) مدل SMART L

ویسکومتر (ویسکوزیمتر) مدل SMART L رنج اندازه گیری ۲۰ – ۲,۰۰۰,۰۰۰ cP ۱۸ حالت تنظیم سرعت اولیه در محدوده ۰٫۳ to 100 r.p.m. اخطار صوتی در صورت انجام تستی با بیش از ۱۵% ماکزیمم توان دستگاه اندازه گیری دما با پروب PT100 به همراه نرم افزار مربوط به ثبت داده ها در محیط اکسل و […]

ویسکومتر(ویسکوزیمتر) مدل VISCOLEAD ADV L

ویسکومتر(ویسکوزیمتر) مدل VISCOLEAD ADV L رنج اندازه گیری ۲۰ – ۲,۰۰۰,۰۰۰ cP ۱۸ حالت تنظیم سرعت اولیه در محدوده ۰٫۳ to 100 r.p.m. با قالیت کنترل سرعت چرخش در هنگام توقف ناگهانی تست اندازه گیری دما با پروب PT100 به همراه نرم افزار مربوط به ثبت داده ها در محیط اکسل و کابل رابط به […]

ویسکومتر(ویسکوزیمتر) مدل VISCOLEAD PRO L

ویسکومتر(ویسکوزیمتر) مدل VISCOLEAD PRO L رنج اندازه گیری ۲۰ – ۶,۰۰۰,۰۰۰ cP ۵۴ حالت تنظیم سرعت اولیهدر محدوده ۰٫۰۱ to 200 r.p.m. با قالیت کنترل سرعت چرخش در هنگام توقف ناگهانی تست به همراه نرم افزار مربوط به ثبت داده ها در محیط اکسل و کابل رابط به کامپیوتر